Protokoll från Kooperativa Vänners föreningsstämma den 28 maj 2020

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Kooperativa Vänner den 28 maj 2020, digitalt genomfört över nätet med verktyget Zoom

§1 Föreningsstämman öppnas

Ordförande Anders Engström hälsade alla välkomna och öppnade stämman

§2 Kallelse till stämman

Stämman beslutade att kallelse skett i stadgeenlig ordning

§3 Val av ordförande och sekreterare att leda stämman

Till mötesordförande valdes Anders Engström och till sekreterare Christina Rosengren

§4 Val av protokolljusterare

Monika Norman och Conny Fogelström valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare

§5 Framläggande av föreningens årsredovisning

Ordförande presenterade årsredovisningen och möjlighet till frågor gavs. Stämman godkände  redovisningen och den lades till handlingarna

§6 Framläggande av revisionsberättelsen

Stig-Håkan Lindhé redogjorde för revisionsberättelsen, som godkändes av stämman och lades till handlingarna

§7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning

§8 Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att årets förlust på 64 608 balanseras i ny räkning

§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

§10 Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till max sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

§10a Till ordförande på ett år valdes Anders Engström

§10b

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Christina Möller, Carola Forsvik och Christina Rosengren och på ett år, Mats Blomberg

§10c

Stämman beslutade att till suppleanter på ett år välja Michael Hagström och Jan Edén

§11 Val av revisorer

Stämman beslutade att till ordinarie revisorer på ett år välja Lars-Erik Alm och Stig-Håkan Lindhé och till revisorssuppleant på ett år, Håkan Bystedt

§ 12 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning på ett år välja om Niklas Widebeck och Petra Pilawa

§13 Fastställande av medlemsavgift för 2021

Stämman antog styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med 50 kr till 250 kr fr.o.m. verksamhetsåret 2021

§14 Förslag från styrelsen

Tre förslag till virtuella medlemsmöten presenterades.

1.Anders Engström planerar att kontakta Bosse Blideman för en föreläsning om Skoopi, De arbetsintegrerade sociala företagens organisation. Tid: I början av september

2.Christina Möller framförde en idé om en presentation av Coop I Visby, som blev Årets butik 2019

3.Conny Fogelström föreslog ett möte med KF:s nye ordförande, Leif Linde

Fysiska möten som är inplanerade framöver är bl a:

Möte med Karin Perers, 2019 års vänprismottagare, se § 16

Det uppskjutna mötet “Från lyckliga gatan till Stockholms Manhattan”, ett möte på och om Kvarnholmen

§15 Motioner

Inga motioner hade inkommit till årets stämma

§16 Övriga ärenden

Anders Engström presenterade 2019 års mottagare av Kooperativa vänners vänpris, Karin Perers, och läste upp motivationen. Karin Perers tackade med ett kort och entusiastiskt tal. Hon återkommer med en föreläsning när Coronarestriktionerna har lättat

§17 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet och tackade de övriga 22 virtuellt närvarande medlemmarna för visat intresse

Vid protokollet:                                                 Justeras:

Christina Rosengren                                        Monika Norman

Mötesordförande:                                             Justeras:

Anders Engström                                              Conny Fogelström