Vänpriset

Det årliga Vänpriset

Kooperativa Vänner delar årligen ut ett Vänpris på 10 000 kronor. Priset går till en eller flera personer som verkar i föreningens anda. De kan med nytänkande ha lyft fram kooperativa idéer. De kan ha forskat och utvecklat ny kunskap om kooperation. De kan på nya sätt ha förmedlat kunskap om kooperation. De kan ha utvecklat kooperativ affärsverksamhet eller drivit på en affärsutveckling baserad på kooperativa idéer.

Medlemmar i Kooperativa Vänner kan nominera tänkbara mottagare av Vänpriset. Nomineringar ska ha kommit in till styrelsen senast 30 november. Styrelsen fattar beslut om vem eller vilka som tilldelas priset. Priset delas ut vid Kooperativa Vänners årsmöte och mottagaren förväntas hålla en föreläsning om sitt område.

Vänpriset 2022

Kooperativa Vänpriset 2022 går till Hälsorum Offerdal.

Glesbygd. Åldrande befolkning. Utflyttning. Nedläggningshotad vårdcentral.

1992 bestämde de anställda på̊ hälsocentralen i Offerdal att bilda ett kooperativ och ta över verksamheten. 2010 bjöds invånarna in att bli medlemmar och delägare. Idag har den kooperativa föreningen omkring 700 medlemmar.

Sedan 2011 är den godkänd av Region Jämtland Härjedalen, för Hälsovalet Jämtland.

2012 utökades verksamheten med Företagshälsovård iKrokom. Samma år fick föreningen utmärkelsen Årets Kooperativ i Sverige.

Och inte minst blev den 2021 Sveriges Bästa Hälsocentral i den årliga nationella patientenkäten.

En berättelse om framgångar. Men Hälsorum i Offerdal möter också utmaningar. Att lyckas rekrytera medicinskt kompetent personal. Att hålla en ekonomi i balans och som gör det möjligt att svara mot Regionens krav i hälsovalet.

Hälsorum i Offerdal visar att den kooperativa formen tillför värden utöver vården. Att arbetet sker för bygden är också ett perspektiv i verksamheten. Här finns både ett personligt och kollektivt engagemang som drivkraft. Man vet att man bidrar till något större och viktigare än bara sig själv. Hälsorum i Offerdal förenar samverkan och egennytta och får därför vänpriset för 2022.

Vänpriset 2021

Kooperativa vänpriset 2021 delas mellan Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney, verksamhetschefer för Svensk Kooperation.

Kooperation, jämställdhet, ideell sektor, ledarskap, opinionsbildning, processledning och folkbildning är nyckelord för Petra Pilawa. Hon har förmågan att förklara kooperativa frågor och få med sig människor. Som chef för kooperativa utveckling inom LRF har hon drivit de kooperativa idéerna till att bli ett än viktigare inslag i verksamheten.

Kooperation, jämställdhet, internationell folkbildning, maktanalys och samhällsförändring, att tänka det otänkta, gäller för Camilla Lundberg Ney. I arbetet på We Effect gäller analysen mångdimensionell fattigdom med brist på resurser, möjligheter, hälsa, inflytande, makt, frihet, utbildning och fysisk säkerhet.

Svensk Kooperation är en paraplyorganisation öppen för alla kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige. Den bildades 2017 av LRF, KF, HSB och Fremia och samlar producent- konsument- och bostadskooperationen samt de ömsesidiga företagen.

Som verksamhetschefer på Svensk Kooperation arbetar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney tätt tillsammans med allt ”från ax till limpa”. Unika utbildningar och erfarenhetsutbyten, möten med politiker, kunskapsutveckling, kommunikation och opinionsbildning. Syftet är att främja den kooperativa företagsformen och skapa gynnsammare villkor för de kooperativa och ömsesidiga företagen.

Med ödmjukhet och lyhördhet i samspel med kooperativ övertygelse och starkt engagemang utvecklar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney föreningen Svensk Kooperation. De bygger ett kunskapscentrum, sprider kooperativa idéer och driver opinionsbildning.

Därför får Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney 2021 års kooperativa vänpris.

Vänpriset 2020

Stora Coop Visby med Markus Wahlgren som chef tilldelas 2020-års vänpris av Kooperativa Vänner. De senaste årens utveckling av affärsidéerna i Stora Coop Visby utgår från den kooperativa idén att det medlemsägda företagets roll, engagemang och ansvar sträcker sig utanför de egna väggarna. Från förankring i lokalsamhället till miljö och klimat.
Därför får Stora Coop Visby vänpriset för 2020. Priset delas ut vid kvällens årsmöte.

För fyra år sedan inledde Markus Wahlgren en kreativ affärsutveckling på stormarknaden. Stora Coop Visby skulle sticka ut, gå en egen väg, bli bäst på, synas, höras och skapa stolthet över Coop. Coop skulle bli en omtalad del av samhället. Utgångspunkten var att det medlemsägda företagets roll, engagemang och ansvar sträcker sig utanför de egna väggarna. Från förankring i lokalsamhället till miljö och klimat.
Nu gällde hållbarhet, bättre lokal förankring och en strategi att göra allt fullt ut. Sedan dess har mycket hänt. Här säljs endast svenskt kött, till stöd för gotländska bönder. Samtidigt utvecklades landets bästa veganavdelning. Allt i matväg för fotbollsfansen finns hos Little Britain. Här finns också asiatisk avdelning, Petit France, mexikansk avdelning och världens största avdelning med gotlandsprodukter. Bäst på lokalproducerat. När bageriet Eskelunds lades ner köpte Stora Coop receptsamlingen och bakar nu Eskelunds bröd.

En avdelning för smal musik på vinyl har lett till eget skivbolag och årlig rockfestival. En enkel färgskala har utvecklats för att uppmärksamma kunderna på socker i produkter.

I flera år har matsvinnet pressats ner och 2021 är målet noll svinn, vilket uppmärksammats internationellt. Fiskauktion på måndagar. I en GreenBox, ett sopmonster, förvandlas utgångna produkter till gödning. Utgångna livsmedel som bröd, makaroner, flingor och överblivna semlor levereras till det lokala destilleriet och blir spriten ”Spill”, som bara säljs på Gotland. Eller till handsprit i blå-vit förpackning. Samtidigt har Stora Coop byggt dryckesavdelningen Coop Spolar Kröken med målet är att bli bäst på alkoholfria drycker.

Stora Coop Visby fått flera utmärkelser, bland annat Årets butik och Sveriges Mest Hållbara Matbutik.

Markus Wahlgren och hans medarbetare utgick från det kooperativa företagets roll. Det har lett till en rad kreativa idéer omkring försäljningen i stormarknaden. Därtill ett starkt fokus på hållbarhet och lokal förankring. Det motiverar Kooperativa Vänners vänpris.

Vänpriset 2019

2019 års Vänpris går till Karin Perers som är ordförande i den kooperativa skogsägarföreningen Mellanskog.

 Långsiktighet, hållbarhet och äkthet är nyckelord för kooperativa Mellanskogs ordförande Karin Perers. Förankrad på släktgården Mörtarbo i Avesta kommun – elfte generationen – har hon många vitt skilda intressen. Bygdegårdsrörelsen, svenska kyrkan, kommunpolitiken, konst med skötebarnet Avesta Art, litteratur med mera. Släktgården är också basen i engagemanget i skogsägarrörelsen och uppdraget som styrelseordförande i Mellanskog.

Äktheten i en näring som skogen passar bra med det gemensamma ägandet av föreningen och det finns något väldigt äkta i den kooperativa företagsformen. Skogen är en nyckelresurs, både för människors välbefinnande och för omställningen till ett hållbart samhälle. Skogen räcker till både naturvård, kulturvård och produktion. Träfibern ger en fantastisk potential att utveckla nya produkter, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog och mottagare av 2019 års kooperativa vänpris.

Mellanskog har 26 000 medlemmar varav några få procent är självverksamma i skogen. Gemensamt är det långsiktiga perspektivet då omloppstiden på skogen är 80 år och däröver.

Den brokiga medlemsbasen påverkar hur föreningen arbetar för att vara en kooperation för alla medlemmar. Mellanskog ska vara till gagn för det enskilda skogsföretaget men också ge något som berikar skogsägaren, gör medlemmen kunnigare och motiverad att driva varsamt, hållbart skogsbruk med tillväxt.

Vänpriset 2018

Kooperativa Vänpriset 2018 går till HSB Living Lab i Göteborg.

HSB Living Lab är ett världsunikt forskningsprojekt där studenter bor permanent och deltar aktivt i utvecklingen av framtidens hållbara boende. Tillsammans med ett tiotal samarbetspartners, med Chalmers Tekniska Högskola i spetsen, är detta HSBs just nu största satsning på forskning och utveckling. HSB investerar cirka 100 Mkr under en tioårsperiod.

För snart 100 år sedan förändrade det framväxande HSB synen på bostad och byggande. Bostaden skulle utformas utifrån de boendes, brukarnas behov. Ett nytänkande som skapade det moderna boendet. Nya lösningar som badrum, gemensamma tvättstugor, sopnedkast, med mera blev standard i HSBs syn på bostaden.

Satsningen på Living Lab bygger vidare på HSBs tradition som bärare av de kooperativa idéerna. Tidigt i skapandet av HSB Living Lab fanns insikten att det skulle krävas samverkan inom HSB och med andra aktörer i branschen. När Göteborgs stad och Chalmers bestämde att ett samhällsbyggnadskluster skulle utvecklas på chalmersområdet var platsen för projektet given. För HSB Göteborg och hela HSB ger detta stora möjligheter att återta ställningen som den främsta innovativa samhällsaktören inom boendesektorn.

Här kan nya kooperativa lösningar utvecklas. Bland annat pågår forskningsprojekt inom delningsekonomi, nya former för nyttjande av samlingslokaler och tvättstugor med mera. Under 2019 kommer de första innovationerna som testats fram i HSB Living Lab att återfinnas i såväl HSBs nyproduktion som i befintligt bestånd.

Med vänpriset vill Kooperativa Vänner särskilt uppmärksamma nya tillämpningar av de kooperativa idéerna.

Vänpriset 2017

Kooperativa Vänpriset 2017 går till Stockholms Estetiska Gymnasium ekonomisk förening.

Stockholms Estetiska Gymnasium, STEG, är en friskola som ägs av elever och personal och drivs i formen ekonomisk förening. Den 30 juni 2017 var antalet medlemmar 557 stycken. Föreningsstämman utser skolans styrelse med fyra elever och tre personalrepresentanter.

STEG erbjuder estetiskt program med inriktningarna dans, musik och teater. Skolan har riksintag i egenskap av friskola. Utbildningarna förbereder för vidare studier vid danshögskolan, musikhögskolor eller teaterhögskolor samt andra utbildningar vid universitet och högskolor.

Stockholms Estetiska Gymnasium, STEG, har under 18 år använt den kooperativa företagsformen ekonomisk förening för att driva gymnasieutbildning med god kvalitet, hög andel behöriga lärare och personal som gärna stannar länge. Utan att särskilt understryka den kooperativa företagsformen genomsyrar skolans demokratiarbete ändå verksamheten. Den ekonomiska föreningen har stabil ekonomi och har hanterat att medlemmarna succesivt byts ut när utbildningar är avslutade.

Stockholms Estetiska Gymnasium, STEG, är ett bra exempel på att utbildning kan bedrivas i alternativa organisationsformer med direkt inflytande av elever och personal och där eventuellt ekonomiskt överskott går till verksamheten och medlemmarna.

Vänpriset 2016

Arbetskooperativet Solidaritet, Göteborg

Vänpriset 2015

Erika Petterson, ”Drottningen i kassan”

Vänpriset 2014

Mikael Robertsson och Per Bauman för insatser på miljöområdet

Vänpriset 2013

Katarina Friberg, forskare inom området kooperation

Vänpriset 2012

Gun-Britt Mårtensson och Eva Nordström, för insatser för Kooperativa Året i Sverige 2012

Vänpriset 2011

Louise Ungert, Coop, för arbetet med konsumentfrågor

Vänpriset 2010

Carina Gråbacke, boken ”När folket tog semester –
studier av Reso 1937-77

Vänpriset, 2009

Kooperativt modellhus – 2009 års Vänpris

Gunilla Tronje och Torsten Löfgren har byggt en modell av en avbild av den butik som uppfördes till
Stockholmsutställningen 1930. Denna byggnad finns för övrigt kvar än idag och tjänar sedan många år som Konsumbutik på Möja i Stockholms skärgård, även om huset byggts om och till flera gånger under åren.