Fremia – Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation

Sverige behöver en stark och livskraftig idéburen sektor – det är en del av själva lösningen för vår tids största utmaningar. Här har det kooperativa näringslivet en avgörande roll att spela.

Hur kommer Fremia, Sveriges nyaste arbetsgivarorganisation, in i bilden? Och vad är det för en företeelse egentligen?

Välkommen till årets andra Zoom-möte där du får träffa

Jan Edén, medlems- och kommunikationschef på Fremia

torsdagen den 25 februari klockan 18.00 

Fremia är Sveriges nyaste arbetsgivarförening och företräder 5 400 medlemmar med tillsammans 145 000 anställda. Medlemmarna är i huvudsak idéburna, kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer, men är även personal- och partnerägda företag inom en mängd olika branscher. Medlemmarna utgör kärnan i svenskt närings- och samhällsliv och bedriver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter. Vissa är nystartade, andra har berikat samhället i över 150 år.

Det finns en relativt okänd del av samhälls- och näringslivet som behöver uppmärksammas. Sverige präglas av en historisk uppdelning i offentlig sektor och privat företagande. Många verksamheter hamnar utanför den traditionella uppdelningen, som till exempel kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer. Följden blir att dessa verksamheter förblir relativt osynliga trots att de fyller en central funktion i samhället. Det vill Fremia ändra på.

Fremia arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för sina medlemmar och vill se ett samhälle där demokrati, delaktighet och engagemang utvecklas. Fremia ska påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar tillväxt, utveckling och konkurrenskraft för den idéburna sektorn i allmänhet och medlemmarna i synnerhet.

Fremia vill förbättra konkurrensvillkoren för företag och organisationer genom att utveckla den svenska kollektivavtalsmodellen. För att modellen ska hålla för framtiden, måste arbetsmarknadens parter vara beredda att ta sig an de utmaningar som arbetsmarknaden står inför. Alternativet är en tynande svensk modell där färre företag och anställda omfattas av kollektivavtal.

Kollektivavtalen ska utformas så att de kan ge företagen viktiga konkurrensfördelar. Därför arbetar Fremia för att kollektivavtalen anpassas efter de enskilda verksamheternas förhållanden och bli mer flexibla. Om normen flyttas, så att kollektivavtalsanslutning betraktas som ett undantag, istället för en självklarhet, riskerar det att upplevas som en konkurrensnackdel bland många företag. En sådan utveckling vill man aktivt motverka.

Du är välkommen att lyssna och delta digitalt via Zoom. För att vara med, klickar du på länken:

https://us02web.zoom.us/j/86721820748

Om du inte varit inne på Zoom tidigare, prova gärna att klicka på länken redan nu för att kolla hur verktyget Zoom fungerar och kolla att din kamera och mikrofon funkar.

Är du osäker på tekniken kring Zoom, kontakta gärna Torbjörn Wessman, t.wessman@ownit.nu eller telefon 070-643 17 42!

Vänliga hälsningar

Styrelsen